Shëndetësi

Vrasja e 8-vjecarit dhe Psikopatia

Vrasja e  8-vjecarit ishe një makabër e vërtet dhe tronditi gjithë shqiptarët mbarë botën, problemi nuk qëndron vetëm tekpersoni kryeu vrasjen por tek gjithë hallkat e shoqërisë, qënga niveli mikro dhe deri tek niveli makro, duke filluar nganyra sesi  ne edukohemi dhe krijojmë mentalitetin, “Si formohemi ne?”,si ne mësohemi reagojmë ndaj situatave ndryshme?”, “çfarë mbështetje dhe edukim marrin grupet e pambrojtura, po grupet vulnerable a trajtohen?”, “ sa të sigurtndihemi dhe sa siguri ekziston vendin tonë?”,  “A zbatohetvërtet ligji dhe çfarë sistemi mbrojtës ka shteti?”, gjithakëto..    

Çfarë është psikopatia ?

Psikopatia është një çrregullim zhvillimi manifestohet si njëgrup tiparesh thelbësore personalitetit lejojnë dikë shpërfillë drejtat e tjerëve ndjekje qëllimeve impulsive dhe vetë-shërbyese. Zhvillimi i tij shoqërohet nga njëneuropatologji e dallon atë nga devijimi tipik antisocial, shfaqet me hipofunksionim qarqeve paralimbike tru, cilat zakonisht mbështesin integrimin e informacionit afektiv proceset njohëse rregullojnë sjelljen e vazhdueshme .Psikopatia karakterizohet nga reagime mangëta emocionale, mungesë ndjeshmërie dhe kontrolle dobëta sjelljes, zakonisht rezultojnë devijime vazhdueshme antisociale dhesjellje kriminale. Koncepti i tipareve pashpirt-joemocionaleshtrihet natyrshëm deficitet primare emocionale qëndrojnë themel psikopatisë, ndërsa kontrolli i dobët i sjelljes dhemadje edhe disa devijime sociale janë faza natyrshme zhvillimit disa rinj rriten.. Këto deficite emocionale, cilatjanë përcaktuar si një faktor rreziku i qartë për psikopatinë e rriturve, mund konsiderohen vetvete një mekanizëmetiologjik minon këtë proces natyror zhvillimit duke ndërhyrë formimin e lidhjeve midis sjelljes pafavorshmedhe gjendjeve emocionale negative. thelb, miturit me reagime emocionale dëmtuara kanë sinjale pamjaftueshmeendogjene për mësuar për shmangur sjelljen mund rezultojë ndëshkim, siklet dhe izolim.

Për tepër, atyre mund t’u mungojë një mekanizëm funksionalpër zhvillimin e empatisë..

Karakteristikat e vrasësve psikopatike

Ka shumë karakteristika vrasësve psikopatik, dhe këto janëdisa prej tyre.

pari, vrasësit tregojnë nivele ndryshme psikopatisë, e cila çon tendenca destruktive. Ata kategorizohen kryesisht llojin e vrasësve serialë vizionarë. Ata shohin gjëra dhe forca cilatt’i detyrojë ata vrasin njerëz ose grup njerëzish caktuar.Pas veprimit tyre, vrasës serialë psikotikë janë kënaqur dhenuk shfaqin asnjë pendim. rrethana normale, ata janësimpatikë dhe brilante derisa bëhen viktima veprimeve tyre psikopatike.

Karakteristika e dytë është se kur ishin mitur, shumica e vrasësve ishin dhunuar familje. Abuzimi mund ketë qenëemocional, fizik dhe seksual. Kjo abuzimi i bën ata jenë hidhur dhe ndonjëherë kërkojnë hakmarrje duke vrarë njerëz.Karakteristika tjetër e vrasësve serial është se ata janë ngjallurnga aktiviteti, dhe ata gjenin kënaqësi veprim magjepsja me ndezjen e zjarrit dhe përfshirja veprime sadiste.

Disa karakteristika tjera janë se vrasësit mund kenë qenë përfshirë krime vogla dhe kanë pasur vështirësi qëndronin punësuar. Për shembull, nëse një person ështëabuzuar dhe ndihet i refuzuar nga familja ose i izoluar ngashoqëria,fantazia e vrasjes do pushtonte imagjinatën e tij. Elementi tjetër i sjelljes është detyrimi.Kjo sjellje ushqehet ngadëshirat e brendshme vrasësit dhe nevoja për kënaqur këtodëshira. Kënaqësia buron nga aktiviteti nuk mund merretnga asnjë tjetër ngjarje, por vetëm vrasjes.

Hetimet e vrasjeve serike kanë zbuluar se vrasja e parë ështëbërë me butësi, por ndërsa vrasësi përparon me vrasje tjera, aiose ajo po bëhet brutal. Kjo rritje e brutalitetit është nevoja e vrasësit serial për shumë dhunë veprimet e tij. Niveli ilartë i dhunës është shprehje e nevojave tij psikologjike, pogjithashtu ka faktorë social ndikojnë sjelljen e vrasësve.Familja, si njësia bazë e shoqërisë, është përcaktuese nëse njëfëmijë do bëhet vrasës. Familja plotëson dhe ofrondashuri,ndjeshmëri dhe zhvillojnë një person plotë, i cili ka një personalitet ekuilibruar. Megjithatë, disa familje janëjofunksionale dhe zhvillojnë individë rriten vrasës serialë.Fëmijët janë ekspozuar ndaj traumave familje dhe vonë jetë shfaqin prirje kriminale. Faktori tjetër social-mjedisorështë shoqëria. Fëmijët rritjen e tyre, cilët ndjejnë izoluar nga komuniteti, mund zhvillojnë sjellje devijuese. tubimet e organizuara nga shoqëria, shumica e këtyre fëmijëvenuk marrin pjesë, pasi janë mërzitur me to, për tepërndjehen përjashtuar. Ata zhvillojnë mosdashje për anëtarët e komunitetit dhe aktivitetet, gjë rezulton fantazi për ushtruar dominim mbi situatën. Ka ngjarje nxitëse, cilat janëtipike për individë tjerë, por për serialin vrasësit, është shkas nisin fantazitë e tyre kriminale, cilat vonë zhvillohen sjellje agresive. Ngjarja mund jetë braktisja nga një person idashur, gjë mund ta shkaktojë këtë person ndaj veprimeve dhunshme. Ekziston edhe faktori social i nënkulturave ekzistojnë një shoqëri. Fëmijët mund rritet një mjediskriminal ku fëmija mësohet se si vrasë. Faktori tjetër socio-mjedisor është përgjigja e perceptuarve nga mjedisi, mënyrase si shoqëria e trajton fëmijën përcakton përfshirjen e ardhshme veprimtari kriminale.

Zgjjidhja / Rehabilitimi

Qasjet suksesshme për trajtimin e psikopatisë janëmultimodale.

Kjo do thotë se ato përfshijnë qasje shumta njëherësh, duke përfshirë psikoterapinë, trajnimin e aftësive sjelljes dhenjohjen e roleve rëndësishme ( familjes, shkollës, bashkëmoshatarëve dhe komunitetit.) Trajtimi gjithashtu mund përfshijnë medikamentet  si psikotropet,  por tepër rëndësishme janë strategjitë integrojnë përforcimin pozitiv sjelljes dhe ndihmën e profesionistëve shëndetit mendor jenë kontakt përhershëm me fëmijën apo rriturin, jeprezultate veçanërisht dobishme. Sidoqoftë, një vlerësim iduhur i efikasitetit kësaj teknike që unë flas do kërkontestudime përqendruara gjatësore dokumentojnë ndryshimetadaptive qarkun e trurit duke përdorur teknika funksionale imazhit. Nëse teknikat e tilla tregohen suksesshme, do ndihmonte për konfirmuar fleksibilitetin zhvillimor rezultatet e këtij çrregullimi dhe do ofronte një këndvështrim optimist për ata janë dëmtuar neuropsikologjikisht aftësinë e tyre për përvetësuar mjete kyçe sociale sindërgjegjja, empatia dhe morali, arsyetimi.

Clinical Therapist/ Terapiste klinike: OrnelaLami

Numer kontakti :  + 355 69 669 6222

Related Articles

Back to top button